האגודה לתרבות הדיור

פרוטוקול

 

שם הישוב: ___________ רח' _______________ מס'________ מיקוד: _________

 

שכונה: _______________ גוש: _________ חלקה: ____________

 

פרוטוקול מאסיפת דיירים כללית שהתקיימה ביום ___/____/____

 

ובה השתתפו ________ דיירים, נעדרו _______ דיירים.

 

על סדר היום - בחירת נציגות הבית (ועד הבית)

 

נבחר הועד הבא:

 

יו"ר הועד       גב'/מר _______________טל'_______________

 

גזבר הועד      גב'/מר _______________טל'_______________

 

חבר הועד      גב'/מר _______________טל'_______________

 

חבר הועד      גב'/מר _______________טל'_______________

 

חבר הועד      גב'/מר _______________טל'_______________     

פרטים על הבית/ הכניסה

 

מספר הכניסות בבית

פרוטוקול מתייחס לכניסה מס'

סה"כ דירות בכניסה

מספר הקומות בבית

סה"כ יחידות מגורים בבית

עסקים (מחסן, חנות, משרד)

סה"כ יחידות כללי

מהן בבעלות

מהן בשכירות ציבורית

הבית   הכניסה אוכלס בשנת _____19

 

 

פרטי חשבון בנק

 

שם בעל החשבון ___________________כתובת: ______________________________________

 

בנק: _________________סניף בנק: __________________מס' חשבון_____________________

 

מלא את הפרטים בדייקנות

 

ולראיה באנו על החתום: (חתימת רוב בעלי הדירות שהשתתפו באסיפה)

 

 

שם

חתימה

 

שם

חתימה

 

 

 

 

 

 

1

_____________

______________

13

______________

______________

2

_____________

______________

14

______________

______________

3

_____________

______________

15

______________

______________

4

_____________

______________

16

______________

______________

5

_____________

______________

17

______________

______________

6

_____________

______________

18

______________

______________

7

_____________

______________

19

______________

______________

8

_____________

______________

20

______________

______________

9

_____________

______________

21

______________

______________

10

_____________

______________

22

______________

______________

11

_____________

______________

23

______________

______________

12

_____________

______________

24

______________

______________

 

 

הבית אורגן על ידי פעילי האגודה לתרבות הדיור ב ______________________________

 

הבית אורגן על ידי מארגן ועדי בתים גב'/מר  ___________________________________

 

הערה

הפרוטוקול נרשם ביומן המשרד המחוזי

1. יש למלא את הטופס במקור והעתק אחד ולהחתימו. 

 

מחוז _______________מס' חבר _______________

2. יש להודיע על שינוי ו/או החלפת ועד הבית או חלק ממנו מיד

 

תאריך עדכון _______________________________

 לסניף המקומי של האגודה לתרבות הדיור.